สาขาวิชาการประถมศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ STEM EDUCATION

      Comments Off on สาขาวิชาการประถมศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ STEM EDUCATION

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ STEM EDUCATION “สะเต็มศึกษากับครูประถมศึกษา” ภายใต้โครงการ SDU STEM for Elementary Education วิทยากรในการบรรยายโดย ดร.สินชัย จันทร์เสม อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร ผู้เชี่ยวชาญด้าน STEM EDUCATION ในการนี้ ผศ.ดร.สุนทร เทียนงาม ผู้ประสานงานหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา หัวหน้าโครงการเป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา เข้าร่วมอบรม จำนวน 50 คน จัดขึ้นในวันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์