สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องสุนทรียภาพทางดนตรีและเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย

      Comments Off on สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องสุนทรียภาพทางดนตรีและเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องสุนทรียภาพทางดนตรีและเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย ภายใต้โครงการเรียนรู้รอบรั้ว ทัวร์ละอออุทิศ (School Based Learning : SBL) วิทยากรในการบรรยาย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา งิ้วแหลม ผู้เชี่ยวชาญเพลงปฐมวัย บรรยายหัวข้อเรื่อง สุนทรียภาพทางดนตรีและเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย และ ดร.นาถศจี สงค์อินทร์ ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าศูนย์ปฐมวัยต้นแบบโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี บรรยายเรื่องเรียนรู้แบบครูปฐมวัยยุคใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิณาภรณ์ แตงจุ้ย ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นครูโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี และนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 3 รหัส 63 ในวันที่ 13 มีนาคม 2566เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4
อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์