มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ศึกษาดูงาน ณ หอมขจรฟาร์ม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

      Comments Off on มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ศึกษาดูงาน ณ หอมขจรฟาร์ม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี และหอมขจรฟาร์ม โดยนายเฉลิมชัย แสงอรุณ ผู้อำนวยการกองอาคารและสิ่งแวดล้อม และ ดร.สุชยา เกียรติประจักษ์ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน 41 คน ที่มาศึกษาดูงาน ณ หอมขจรฟาร์ม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ใน “โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคอมพิวเตอร์ศึกษา ด้วยการเรียนรู้นอกชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 3” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและอาจารย์ของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ได้เปิดโลกทัศน์และมีแนวความคิดในการสร้างนวัตกรรมจากการเรียนรู้ประสบการณ์จริงด้านการจัดการเรียนการสอนนวัตกรรมและบทบาทหน้าที่ความเป็นครูคอมพิวเตอร์หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการพัฒนาสมรรถนะให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้ง เล็งเห็นว่าหอมขจรฟาร์มเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้ด้านการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับการทำฟาร์ม นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับความรู้ที่ได้รับในห้องเรียน เพื่อเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพครูต่อไปในอนาคตได้ โดยคณะผู้ศึกษาดูงานได้เข้าเยี่ยมชมหอมขจรฟาร์ม  ชมโรงเรือนปลูกเมลอนอัจฉริยะ  มะเขือเทศเชอร์รี่  แปลงพืชผักสวนครัว  แปลงว่านหางจระเข้  และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) อีกด้วย ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น.