สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรม “กล้วยไม้ผลิบานสานฝันสู่โลกแห่งความจริง”  งานบายเนียร์ EDU Music Festival

      Comments Off on สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรม “กล้วยไม้ผลิบานสานฝันสู่โลกแห่งความจริง”  งานบายเนียร์ EDU Music Festival

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วิทยาเขตสุพรรณบุรี  จัดกิจกรรม “กล้วยไม้ผลิบานสานฝันสู่โลกแห่งความจริง”  งานบายเนียร์ EDU Music Festival  ให้กับนักศึกษาชั้นปี 5  รหัส 61  และชั้นปี 4 รหัส 62  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กวิตา  ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  นางกัณณ์อลิน  สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง และนายพงษ์พิชาญ สุอังคะวาทิน ตัวแทนผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา ร่วมเป็นเกียรติภายในงาน ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 17.00-22.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี