ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา เป็นประธานในการสัมนาระหว่างปฏิบัติการสอน ในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 2 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

      Comments Off on ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา เป็นประธานในการสัมนาระหว่างปฏิบัติการสอน ในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 2 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

ดร.วิณาภรณ์ แตงจุ้ย ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา เป็นประธานในการสัมนาระหว่างปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษาในาขาวิชาเฉพาะ 2 หลักสูตรศึกษาศาตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี และหลักสูตร 4 ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี