โรงเรียนสาธิตละออุทิศ วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมนิทรรศการแฟ้มผลงาน “SKILL LEARNING”

      Comments Off on โรงเรียนสาธิตละออุทิศ วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมนิทรรศการแฟ้มผลงาน “SKILL LEARNING”

โรงเรียนสาธิตละออุทิศ วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมนิทรรศการแฟ้มผลงาน
“SKILL LEARNING” ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2
โดยกิจกรรมมีการออกบูธ อาหาร งานประดิษฐ์ ตลอดจนสันทนาการต่างๆระหว่าง ครู เด็ก และผู้ปกครอง
โดยมีทีมผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย อำนวยความสะดวกในกิจกรรม
ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 08.00-10.00 น. ณ ลานกิจกรรม อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี