สาขาวิชาการศึกษาประถมศึกษา จัดกิจกรรม”การเล่านิทานอีสปประกอบการแสดง”(ภาคภาษาอังกฤษ)

      Comments Off on สาขาวิชาการศึกษาประถมศึกษา จัดกิจกรรม”การเล่านิทานอีสปประกอบการแสดง”(ภาคภาษาอังกฤษ)

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาประถมศึกษา จัดกิจกรรม”การเล่านิทานอีสปประกอบการแสดง”(ภาคภาษาอังกฤษ) มีนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันภายใต้หัวข้อ The show of Asope’s Fable Story Telling Contest โดยมี ผศ.ดร.สุนทร เทียนงาม อาจารย์ผู้ประสานงานหลักสูตร กล่าวเปิดงาน กิจกรรมจัดขึ้นในวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี