การประชุมรองคณบดี อาจารย์ บุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษา “Activity Collaboration of the SDU”

      Comments Off on การประชุมรองคณบดี อาจารย์ บุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษา “Activity Collaboration of the SDU”

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมทีมผู้บริหาร ให้การต้อนรับ
การประชุมรองคณบดี อาจารย์ บุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษา “Activity Collaboration of the SDU”
โดยมีรองศาสตราจารย์ พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุม
ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้อง SDU Library @ Suphanburi มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาเขตสุพรรณบุรี