กิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2565

      Comments Off on กิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2565

กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2565 ซึ่งมีนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ซึ่งจัดขึ้นทั้งในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา โดยสาขาวิชาต่าง ๆ ที่ร่วมกิจกรรมมีดังนี้
– หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
– หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
– หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
– หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
โดยในแต่ละสาขาวิชา ได้จัดกิจกรรมย่อยประกอบด้วยการแนะนำสาขาวิชาของตนเอง การสาธิตกิจกรรมในหลักสูตร เช่น การจัดทำสื่อการเรียนการสอน การทำเครื่องสำอางครีมสครับผิว การทำเบเกอรี่และเครื่องดื่มอาชีพที่รองรับเมื่อสำเร็จการศึกษา รวมถึงนำรุ่นพี่ร่วมให้แนวทางการเรียน การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และการประกอบอาชีพในอนาคต โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันเสาร์อาทิตย์ที่ 8-9 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30-16.00 น.