การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการ “เตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปี 2566”

      Comments Off on การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการ “เตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปี 2566”

ดร.วิณาภรณ์ แตงจุ้ย ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา เป็นประธานในที่ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการ “เตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปี 2566” ทั้งในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยคณาจารย์จากสาขาวิชาต่างๆ และเจ้าหน้าที่ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ของวิทยาเขตสุพรรณบุรี ในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม SDU Online Learning Room 12 ชั้น 3 อาคารสวนแก้ว 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี