กองบริการนักศึกษา ประชุมรับฟังนโยบาย และแนวทางปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1

      Comments Off on กองบริการนักศึกษา ประชุมรับฟังนโยบาย และแนวทางปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1

กองบริการนักศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดย ดร.วิณาภรณ์ แตงจุ้ย ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา นำคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบาย และแนวทางปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ปี พ.ศ.2565 พร้อมทั้งแนวทางการดำเนินงาน TCAS666 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุม ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting ในวันอังคารที่ 26 กรกฏาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร อาคารศูนย์การเรียนรู้ระบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ (SDU Library) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี