สาขาวิชาการประถมศึกษา เข้าร่วมสัมมนาระหว่างการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาฯในหัวข้อ “ครูตระหนักรู้ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)”

      Comments Off on สาขาวิชาการประถมศึกษา เข้าร่วมสัมมนาระหว่างการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาฯในหัวข้อ “ครูตระหนักรู้ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)”

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมสัมมนาระหว่างการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาฯ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “ครูตระหนักรู้ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)” ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรการประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5 จำนวน 12 คน
รวมทั้งอาจารย์นิเทศก์ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณัฐ สกุลหอม คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา และมีอาจารย์ชมภูนุท วิริยะสุนทร โรงเรียนกฎหมายและการเมืองเป็นวิทยากรในงานดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30-12.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี