รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในการเปิดโครงการปลูกฝังส่งเสริมความเป็นสวนดุสิต ว่าด้วยกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ ก้าวสู่ความเป็นดาว season 1

      Comments Off on รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในการเปิดโครงการปลูกฝังส่งเสริมความเป็นสวนดุสิต ว่าด้วยกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ ก้าวสู่ความเป็นดาว season 1

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในการเปิดโครงการปลูกฝังส่งเสริมความเป็นสวนดุสิต ว่าด้วยกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ ก้าวสู่ความเป็นดาว season 1 วิทยากรโดย ครูกฤษ สมบัติจิราภรณ์ กิจกรรมเป็นการร่วมมือระหว่างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาธุรกิจการบิน และกองบริการนักศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี