ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรม Loy Kratong Festival จัดโดยโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี

      Comments Off on ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรม Loy Kratong Festival จัดโดยโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี จัดกิจกรรม Loy Kratong Festival ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นรายห้อง/ สายชั้น ของนักเรียนอนุบาลและประถมศึกษาที่มาเรียน on-site โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย ในวันที่ 16 และวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2564 ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารอารยา สุขวงศ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี