กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 15(97)/2564

      Comments Off on กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 15(97)/2564

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 15(97)/2564 โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ผู้อำนวยการกองกลาง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองอาคารและสิ่งแวดล้อม ตัวแทนในตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา ตัวแทนในตำแหน่งรักษาการผู้จัดการโครงการพิเศษ ผู้จัดการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี รวมถึงอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ที่ประชุมผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Microsoft Teams การประชุมจัดขึ้นในวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมแปดเหลี่ยม ชั้น 2 อาคารสวนแก้ว 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี