มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2563

      Comments Off on มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2563

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2563 ได้เดินทางมายังมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมเยี่ยมชม โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ อาคารอาหารแปรรูป และหอมขจรฟาร์ม โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากร ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการดำเนินการการตรวจประเมินฯ ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2564