วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุม “การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2565”

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุม “การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2565”

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี บุคลากรสายวิชาการ และเจ้าหน้าที่ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม “การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2565” จัดโดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี มอบนโยบายการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 และ ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้แนวทางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Microsoft Teams ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00-15.00 น.