สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดประชุมหลักสูตรฯ ครั้งที่ 3/2564

      Comments Off on สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดประชุมหลักสูตรฯ ครั้งที่ 3/2564

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมหลักสูตรฯ ครั้งที่ 3/2564 ในวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 12.00-13.00 น.ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams