มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

      Comments Off on มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานกล่าวแสดงความขอบคุณ และมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ ศาลาขื่นอารมณ์ โดยในช่วงเช้าผู้เกษียณอายุราชการ ได้ร่วมพิธีบวงสรวงหลวงปู่ชัยมงคล ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธี ณ ศาลหลวงปู่ชัยมงคล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยในปีนี้ วิทยาเขตสุพรรณบุรี มีพนักงานมหาวิทยาลัยเกษียณอายุ จำนวน 2 ท่านคือ นางสาวสุรีรัตน์ จิตพัฒนกุล และนางสาวนุชจรินทร์ สุขมาก