การศึกษาทักษะการคิดโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานรายวิชา พลเมืองไทยและพลโลกที่ดี ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

      Comments Off on การศึกษาทักษะการคิดโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานรายวิชา พลเมืองไทยและพลโลกที่ดี ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี