ประชุมบุคลากรกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 5/2562

      Comments Off on ประชุมบุคลากรกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 5/2562

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมบุคลากรกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 5/2562 เพื่อมอบแนวทางการดำเนินงาน พร้อมติดตามการดำเนินงานของส่วนงานต่าง ๆ รวมถึงการแจ้งกิจกรรมที่กำลังจะจัดขึ้นเพื่อมอบหมายภาระงานในการดำเนินการ โดยมีนางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุม การประชุมจัดขึ้นในวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมแปดเหลี่ยม อาคารสวนแก้ว 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตวิทยาเขตสุพรรณบุรี