โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนอกห้องเรียน

      Comments Off on โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนอกห้องเรียน

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนอกห้องเรียน ในรายวิชาคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้เรื่องการชั่งและการตวง  ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ในการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง โดยมีอาจารย์ปภัสมน เวชกิจ อาจารย์สังกัดโรงเรียนการเรือน สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เป็นผู้ให้ความรู้แก่เด็กๆ ได้ทดลองการชั่งและการตวงและทำขนมเบเกอรี่ (คุกกี้) ในวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการอาหารชั้น 4 อาคารแววเที่ยงธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี