สวัสดีปีใหม่ 2562 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

      Comments Off on สวัสดีปีใหม่ 2562 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ในวันพุธที่ 2 มกราคม 2562 เวลา 12.30-15.30 น. คณะผู้บริหารวิทยาเขตสุพรรณบุรี นำโดยดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณ นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาธิน ผู้อำนวยการกองกลาง วิทยาเขตสุพรรณบุรี และเจ้าหน้าที่ วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าสวัสดีปีใหม่ 2562 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประกอบด้วย รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต,รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ที่ปรึกษาอธิการบดี ,รศ.ดร.ณัฏฐารมณ์ จุฑาภัทร ที่ปรึกษาอธิการบดี , ผศ.ดร.วิไล ศรีธนางค์กูล ที่ปรึกษาอธิการบดี , ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ,ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, รศ.พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา , ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ, ดร.พรชนิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์,รศ.ดร. ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา และ ผศ. อารยา สุขวงศ์

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี