โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน ณ วัดพังม่วง

      Comments Off on โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน ณ วัดพังม่วง

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน  จัดโดยจังหวัดสุพรรณบุรี  โดยนำนักศึกษา คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ จากโครงการบูรณาการการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น  “การปฏิบัติการเพื่อให้บริการประชาชน”   ภายในงานยังมีหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนอีกหลายหน่วยงาน ร่วมให้บริการประชาชนและร่วมกิจกรรมกับประชาชน เดือนละ 1 ครั้งๆละ 1 อำเภอ ซึ่งในครั้งนี้กิจกรรมจัดขึ้น ณ วัดพังม่วง  หมู่ที่ 3  ตำบลวังน้ำซับ  อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560