Monthly Archives: December 2018

ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) ประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 7/2561

ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) ประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 7/2561

ประชุมคณะทำงานการใช้พลังงานและสาธารณูปโภคของสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 9/2561

ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุมคณะทำงานการใช้พลังงานและสาธารณูปโภคของสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 9/2561

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาโรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้า​แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (คสป.)

นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทินผู้อำนวยการกองกลางสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (คสป.) จังหวัดสุพรรณบุรี

ประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานของแปลงเกษตรปลอดภัยฯ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานของแปลงเกษตรปลอดภัยฯ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ และกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณาจารย์ประจำ

วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ และกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัยจากผู้แทนคณาจารย์ประจำ ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 2 สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการเลือกตั้งล่วงหน้า กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการเลือกตั้งล่วงหน้า กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ Read more […]

ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมบุคลากรกองกลาง วิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 5/2561

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี Read more […]