วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาโรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาโรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนบางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี นำทีมประชาสัมพันธ์การแนะแนว ประกอบด้วยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง หลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  พร้อมกับเจ้าหน้าที่งานวิชาการและงานประชาสัมพันธ์  เข้าแนะนำให้ความรู้ในการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรต่าง ๆ   ในวันที่ 21 ธันวาคม 2561

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี