มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดงาน ๙ ทศวรรษ รวมตัวสร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนาอย่างยั่งยืน : SuanDusitness เย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๑ SDU Community Engagement Expo ๒๐๒๓

      Comments Off on มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดงาน ๙ ทศวรรษ รวมตัวสร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนาอย่างยั่งยืน : SuanDusitness เย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๑ SDU Community Engagement Expo ๒๐๒๓

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดงาน ๙ ทศวรรษ รวมตัวสร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนาอย่างยั่งยืน : SuanDusitness เย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๑ SDU Community Engagement Expo ๒๐๒๓ วิทยาเขตสุพรรณบุรี นำโดย ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และนักศึกษาร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรมที่ ๑ SDU Community Engagement Expo ๒๐๒๓ จัดขึ้น ณ อาคารจันทร์เจริญ / ลานกิจกรรม อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ โดยมี ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวรายงาน คุณธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวความสำคัญของงานพัฒนาเชิงพื้นที่ คุณศิรินทร์พร เดียวตระกูล ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวการสนับสนุนการพัฒนาเชิงพื้นที่ คุณศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวเปิดงานและมอบนโยบายมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ และเยี่ยมชมงาน ๙ ทศวรรษ รวมตัวสร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยภายในงานมีนิทรรศการการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนและภาคีเครือข่ายทั้ง ๑๐ ภาคี ณ ห้องกระจก ชั้น ๒ อาคารจันทร์เจริญ – กิจกรรมชิม ช้อป ชิล สินค้าเกษตรปลอดภัยวิถีใหม่ จาก ๔๑ ชุมชน ณ ลานกิจกรรม อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ (ตลาดนัดติดแอร์) งานเย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๑ (ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง) ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ นิทรรศการ SuanDusitness (การจัดแสดงผลงานการเดินทางผ่านกาลเวลาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จากความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ผลงานสู่แรงบันดาลใจ สะท้อนผ่านนิทรรศการ สู่การอยู่รอดอย่างยั่งยืน) ณ อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ชั้น ๓ และกิจกรรม “ชิม ช้อป ชิล สินค้าเกษตรปลอดภัยวิถีใหม่” พบกับวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๔๑ ชุมชน ที่นำสินค้าเกษตร ปลอดภัยมาจำหน่าย อีกทั้งยังมีกิจกรรม การนำเสนอผลงานวิชาการแบบโปสเตอร์ระดับชาติ หัวข้อ “การพัฒนาชุมชนอย่าง ยั่งยืน” พิธีประกาศผล มอบรางวัล และพิธีปิด โดย รศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
กิจกรรมที่ ๒ SuanDusitness การเดินทางผ่านกาลเวลาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จากความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ผลงานสู่แรงบันดาลใจ สะท้อนผ่านนิทรรศการสู่การอยู่รอดอย่างยั่งยืน ณ อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ชั้น ๓ โดยมีนิทรรศการ SuanDusitness ให้ผู้ร่วมงานได้เข้าชม
กิจกรรมที่ ๓ เย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติครั้งที่ ๑๑ (ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง) ณ อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ชั้น ๔ กิจกรรมการประกวด พิธีมอบรางวัล โครงการเย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตองระดับชาติ ครั้งที่ ๑๑ โดย คุณโรจนา ผลพันธิน ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกีฬา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยกิจกรรมจัดขึ้นใน ระหว่างวันที่ ๘-๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี