มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกับวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

      Comments Off on มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกับวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกับวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) นำโดย ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์จากวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ร่วมลงนามในครั้งนี้ ในวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี