มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมต่อยอดความยั่งยืน จากระบบและกลไกเพื่อเชื่อมโยงการยอมรับการมีส่วนร่วม

      Comments Off on มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมต่อยอดความยั่งยืน จากระบบและกลไกเพื่อเชื่อมโยงการยอมรับการมีส่วนร่วม

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมต่อยอดความยั่งยืน จากระบบและกลไกเพื่อเชื่อมโยงการยอมรับการมีส่วนร่วม โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี กล่าวเปิดการอบรม และการบรรยายมาตรฐานการแปรรูปอาหารสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ วีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฯ และผู้จัดการโครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป การบรรยายเรื่องการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฯ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรทวี ธนสัมบันณ์ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยการประกอบอาหารและการบริการ การบรรยายและเสวนาในเรื่องตลาดและเงินทุน วิทยากรโดย พาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 ประธานสมาคมชมรมธนาคาร และศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์สุพรรณบุรี และเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ ปรึกษาเรื่องเงินทุน ด้านการตลาด ฯ และกระบวนการแปรรูปอาหาร ณ อาคารโครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป โดยกิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้องโถง โซน 3 ชั้น 1 อาคารศูนย์การเรียนรู้ระบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ (SDU Library) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี