สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมโครงการ อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมอาหารไทย

      Comments Off on สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมโครงการ อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมอาหารไทย

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมโครงการ อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมอาหารไทย เพื่อพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นเชฟมืออาชีพ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรทวี ธนสัมบัณณ์ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ เป็นประธานเปิดงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนฤทัย ศรีทองเกิด และผู้ช่วยศาสจราจารย์ ดร.อรอนงค์ ทองมี กล่าวรายงาน และให้การต้อนรับ ทั้งนี้กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้บูรณาการองค์ความรู้ในรายวิชา และทักษะการประกอบอาหารและการบริการ สู่การจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่การเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน Soft power ด้านอาหาร และการบริการในระดับประเทศและระดับสากล และเพื่อเป็นการสอบปฏิบัติของรายวิชา อาหารไทยร่วมสมัย ขนมไทยดั้งเดิม และขนมไทยพื้นบ้านและขนมไทยร่วมสมัย ของนักศึกษาในชั้นปีที่ 2 และ ชั้นปีที่ 3 ของสาขาวิชาฯ โดยภายในงานมีการสาธิตและจำหน่ายอาหารไทย ขนมไทย อาทิเช่น ทอดมันกุ้ง หมูสะเต๊ะ ส้มตำ น้ำพริกกากหมู ทองเอก ลูกชุบ ขนมถ้วย ทองหยิบ ขนมต้ม ขนมชั้น และหยกมณี และเมนูอื่นๆ อีกหลายเมนู โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00-14.00 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารแววเที่ยงธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี