กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมโครงการ SDU : DNA ประจำปีการศึกษา 2566

      Comments Off on กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมโครงการ SDU : DNA ประจำปีการศึกษา 2566

กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมโครงการ SDU : DNA ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี ดร.วิณาภรณ์ แตงจุ้ย ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกสาขา โดยกิจกรรมเป็นการอบรมทักษะการพูด หัวข้อ “พูดอย่างไรให้ดูแพง” การอบรมบุคลิกภาพ หัวข้อ “บุคลิกภาพและมารยาทในที่ชุมชน”วิทยากรโดยนางสาวคุณัญญา โนนหล้า นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 12.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี