ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อม การจัดงาน SDU… Community Engagement Expo 2023 : 9 ทศวรรษฯ

      Comments Off on ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อม การจัดงาน SDU… Community Engagement Expo 2023 : 9 ทศวรรษฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย เข้าตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของพื้นที่ต่างๆ ภายในวิทยาเขตสุพรรณบุรี ในการจัดงาน SDU… Community Engagement Expo 2023 : 9 ทศวรรษ รวมตัวสร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนา อย่างยั่งยืน ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ อาคารโครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป และโครงการเมืองต้นแบบเกษตรปลอดภัยอัจฉริยะ หอมขจรฟาร์ม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี