หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพสำหรับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

      Comments Off on หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพสำหรับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพสำหรับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัส 64 โดยบริษัท โบนันซ่านูทรา จำกัด จำนวน 7 ท่าน เข้าร่วมบรรยาย ในกิจกรรมอมรมหัวข้อ Bio-innovative cosmetic formulation ในรายวิชาครั้งนี้ โดยการเรียนการสอนจัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 12.30-15.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการชีววิทยา (5205) อาคารแววเที่ยงธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี