กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

      Comments Off on กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2566 จัดโดยงานกิจการนักศึกษา งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม กองบริการนักศึกษา โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาสาขาวิชาต่างๆ และนักเรียนโรงเรียนสาธิตละออุทิศ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยในพิธีมีกิจกรรมร่วมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมของไทย เช่นการจัดทำพานไหว้ครูของแต่ละสาขาวิชา พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ การขับเสภาและรำอวยพร โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 08.00-14.00 น. ณ โรงยิมชั้น 4 อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตวิทยาเขตสุพรรณบุรี