ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม Bonding 2 ของกลุ่ม Edison และกลุ่ม Tesla ห้องประชุมพวงเงิน ชั้น 2 อาคารจันทร์เจริญ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

      Comments Off on ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม Bonding 2 ของกลุ่ม Edison และกลุ่ม Tesla ห้องประชุมพวงเงิน ชั้น 2 อาคารจันทร์เจริญ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม Bonding 2 ของกลุ่ม Edison และกลุ่ม Tesla ในวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2566 เวลา 10.00 – 15.00 น. กิจกรรมดังกล่าวอยู่ในโครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หลักสูตร WiNS รุ่นที่ 4 วัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ผนึกพลังประสานความร่วมมือ และเชื่อมโยงของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง อว. และหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคธุรกิจ รวมทั้งพัฒนาแนวคิดและกลยุทธ์การทำงานบนฐานเครือข่ายระดับพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ และมี ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้การดูแลคณะผู้บริหารที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมพวงเงิน ชั้น 2 อาคารจันทร์เจริญ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี