มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกับ สำนักบริหารกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการเข้าเยี่ยมชมวิทยาเขตสุพรรณบุรี ของสำนักงบประมาณ

      Comments Off on มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกับ สำนักบริหารกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการเข้าเยี่ยมชมวิทยาเขตสุพรรณบุรี ของสำนักงบประมาณ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกับ สำนักบริหารกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการเข้าเยี่ยมชมวิทยาเขตสุพรรณบุรี ของสำนักงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเยี่ยมชมและติดตามการดำเนินการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ ภายในวิทยาเขตสุพรรณบุรี ประกอบด้วย เยี่ยมชมอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารมุสลิม (อาคารจันทร์เจริญ) ติดตามการดำเนินการก่อสร้างโครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป เยี่ยมชมโครงการเมืองต้นแบบเกษตรปลอดภัยอัจฉริยะ ณ หอมขจรฟาร์ม เยี่ยมชมอาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ และติดตามการก่อสร้างศูนย์ยกระดับด้านการศึกษา โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และ ดร.สุวิชชา เนียมสอน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลยุทธ์ และคณะให้การต้อนรับ ในวันที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 11.00 -14.00 น. ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี