วิทยาเขตสุพรรณบุรี ต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนการดำเนินงานของสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567”

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี ต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนการดำเนินงานของสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567”

สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนการดำเนินงานของสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567” โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา ดร.สุทัน มุมแดง ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ กล่าวรายงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวเปิดโครงการฯ และรับฟังนโยบายและแนวทางการจัดทำแผนฯ ผ่านวิดิทัศน์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และรองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยกิจกรรมการสัมมนาฯ จัดขึ้น ในวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมพวงเงิน ชั้น 2 อาคารจันทร์เจริญ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี