การประชุมเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ ผู้เข้าร่วมอบรม The Pinnacle Leadership Program by L-NET (PLP) หลักสูตรวิทยาการพัฒนาผู้นำระดับสูงอย่างยั่งยืน (วพส.)

      Comments Off on การประชุมเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ ผู้เข้าร่วมอบรม The Pinnacle Leadership Program by L-NET (PLP) หลักสูตรวิทยาการพัฒนาผู้นำระดับสูงอย่างยั่งยืน (วพส.)

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี คณะผู้บริหาร และบุคลากรในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ วางแผนการดูแลคณะผู้เข้าร่วมอบรม The Pinnacle Leadership Program by L-NET (PLP) หลักสูตรวิทยาการพัฒนาผู้นำระดับสูงอย่างยั่งยืน (วพส.) ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และบริษัท ดูเรียน คอร์ปปอเรชัน จำกัด ซึ่งจะจัดขึ้น ในวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี