สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดสัมมนาระหว่างการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1 (ครั้งที่ 1) หัวข้อเรื่อง “เพลง ดนตรี คำคล้องจอง เรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างไรให้สนุกในห้องเรียนปฐมวัย”

      Comments Off on สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดสัมมนาระหว่างการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1 (ครั้งที่ 1) หัวข้อเรื่อง “เพลง ดนตรี คำคล้องจอง เรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างไรให้สนุกในห้องเรียนปฐมวัย”

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดสัมมนาระหว่างการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1 (ครั้งที่ 1) หัวข้อเรื่อง “เพลง ดนตรี คำคล้องจอง เรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างไรให้สนุกในห้องเรียนปฐมวัย” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิณาภรณ์ แตงจุ้ย ผู้อำนวยกองบริการนักศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และวิทยากรโดย ผศ.รวี ศิริปริชยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก นิทานและวรรณกรรมสำหรับเด็ก โดยสัมมนาร่วมกันผ่านระบบออนไลน์ ทั้ง 3 ศูนย์การศึกษา (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร ศูนย์การศึกษานครนายก และวิทยาเขตสุพรรณบุรี) และในช่วงบ่ายนักศึกษาเข้าพบอาจารย์นิเทศก์ กิจกรรมจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี