บุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมกิจกรรม คุยสบายๆ สไตล์ “สวนดุสิต” ครั้งที่ 164(7) ในหัวข้อ พูดจาภาษา…มนุษยฯ

      Comments Off on บุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมกิจกรรม คุยสบายๆ สไตล์ “สวนดุสิต” ครั้งที่ 164(7) ในหัวข้อ พูดจาภาษา…มนุษยฯ

บุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมกิจกรรม คุยสบายๆ สไตล์ “สวนดุสิต” ครั้งที่ 164(7) ในหัวข้อ พูดจาภาษา…มนุษยฯ นำโดย รศ.ดร.ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมด้วย ผศ.ดร.สมโภชน์ พนาวาส อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาและการสื่อสาร รศ.ดร.วรวิทย์ กิจเจริญไพบูลย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาอังกฤษ อาจารย์ณภัคกัญญา ตรารุ่งเรือง ประธานหลักสูตรภาษาจีนเพื่องานบริการ ผศ.ดร.อัมพร ศรีประเสริฐสุข อาจารย์ประจำหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ เป็นวิทยากรในกิจกรรม ผู้ดำเนินรายการ ผศ.ดร. ณัฐพร โอวาทนุพัฒน์ และ ผศ.ดร.ชยาพล ชมชัยยา จาก Poll Café ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิทยาเขตฯ เข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 15.30-16.30 น. ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ระบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ (SDU Library) ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี