ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.)” เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566

      Comments Off on ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.)” เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.)” เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 3-6 พฤษภาคม 2566 โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ผู้กล่าวรายงานโดย นายจิตรติ รามเนตรปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี โดยกิจกรรมจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 3-6 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00-16.30 น. ณ อาคารหอประชุม วิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี