รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต บรรยายพิเศษในหัวข้อ “วิถีสวนดุสิตสู่สุพรรณบุรี”

      Comments Off on รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต บรรยายพิเศษในหัวข้อ “วิถีสวนดุสิตสู่สุพรรณบุรี”

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต บรรยายพิเศษในหัวข้อ “วิถีสวนดุสิตสู่สุพรรณบุรี” แก่คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาทุกสาขาวิชา และบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี ทั้งในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ รวมทั้งสิ้นกว่า 370 คน และยังได้เข้าเยี่ยมชม หอมขจรฟาร์ม อาคารจันทร์เจริญ ศูนย์การเรียนรู้ระบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ (SDU Library) ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 09.00-11.00 น. ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี