รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมประชุมวิจัยเกี่ยวกับผลงานท้องถิ่น ฯ

      Comments Off on รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมประชุมวิจัยเกี่ยวกับผลงานท้องถิ่น ฯ

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และผู้อำนวยการสำนักงาน วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ร่วมประชุมวิจัยเกี่ยวกับผลงานท้องถิ่น ความก้าวหน้าในโครงการวิจัย การเตรียมความพร้อมข้อมูลในเรื่องต่างๆ ตลอดจนปัญหาและความคืบหน้าในการดำเนินงาน ในวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 10.30-12.00 น.
ณ อาคาร SDU Library ชั้น 2 ห้องประชุม 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี