รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมผู้บริหาร ร่วมประชุมงานโครงสร้างและปรับปรุงพื้นที่วิทยาเขตสุพรรณบุรี

      Comments Off on รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมผู้บริหาร ร่วมประชุมงานโครงสร้างและปรับปรุงพื้นที่วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมผู้บริหาร
และนายพรรษวัชร อุดมเสฏฐ์ชัย ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ ร่วมประชุมงานโครงสร้างและปรับปรุงพื้นที่วิทยาเขตฯ
ประกอบด้วย
1. ความก้าวหน้าของโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการผลิตน้ำสะอาด (เฟส 2 )
2. ความก้าวหน้าเรื่องการต่อเติมโรงงานแปรรูป
3. ความก้าวหน้าของโครงการ One World Library
4. การเช่าที่ดินบริเวณด้านหน้าวิทยาเขตสุพรรณบุรี
5. เรื่องความปลอดภัย
ในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566
เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคาร SDU LIBRARY มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี