กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี (สายวิชาการ สายสนับสนุน และสายบริการ) ครั้งที่ 1/2566

      Comments Off on กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี (สายวิชาการ สายสนับสนุน และสายบริการ) ครั้งที่ 1/2566

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี (สายวิชาการ สายสนับสนุน และสายบริการ) ครั้งที่ 1/2566 โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุม โดยวาระการประชุมเพื่อแจ้งแนวทางการบริหารจัดการและการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของวิทยาเขตสุพรรณบุรี อาทิเช่น การปรับปรุงอาคารสถานที่ การจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมของนักศึกษา การดูแลนักศึกษาการรักษาและปรับภูมิทัศน์ของวิทยาเขตสู่ One World Library และทำข้อตกลงและการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยการประชุมจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี