ผู้บริหารวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับและ อำนวยความสะดวก ในการจัดงานพิธีมอบรางวัล”ครอบครัวคุณธรรม”จังหวัดสุพรรณบุรี

      Comments Off on ผู้บริหารวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับและ อำนวยความสะดวก ในการจัดงานพิธีมอบรางวัล”ครอบครัวคุณธรรม”จังหวัดสุพรรณบุรี

นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลางสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี
และ ดร.วิณาภรณ์ แตงจุ้ย ผู้อำนวนการกองบริการนักศึกษาสำนักงานเวิทยาเขตสุพรรณบุรี
เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับและ
อำนวยความสะดวก ในการจัดงานพิธีมอบรางวัล”ครอบครัวคุณธรรม”จังหวัดสุพรรณบุรี
โดยมี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวเปิดงาน
โดยมีการมอบรางวัล”ครอบครัวคุณธรรม”ระดับอำเภอ100 รางวัล และ ระดับจังหวัด10 รางวัล
กิจกรรมจัดขึ้นในวันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 08.00-12.00 น.
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี