สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติงาน “การถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพรจากท้องถิ่นเพื่อสร้างจิตสำนึกในการเข้าถึงทรัพยากรและการใช้ประโยชน์

      Comments Off on สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติงาน “การถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพรจากท้องถิ่นเพื่อสร้างจิตสำนึกในการเข้าถึงทรัพยากรและการใช้ประโยชน์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติงาน “การถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพรจากท้องถิ่นเพื่อสร้างจิตสำนึกในการเข้าถึงทรัพยากรและการใช้ประโยชน์” ซึ่งอยู่ใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (อพ.สธ.-มสด.) วิทยากรประกอบด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ ทองตัน อาจารย์ศิวพร บัวสุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิต อังธารารักษ์
อาจารย์ขวัญจิต อิสระสุข และ ดร.ปิยนุช พรมภมร โดยมีผู้ประกอบการรายย่อย วิสาหกิจชุมชน และประชาชนทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมอบรม เพื่อผลิตน้ำยาล้างจาน น้ำยาถูพื้นที่มีส่วนผสมจากมะนาว ครีม และเซรั่มที่มีส่วนผสมจากข้าว กข43 แป้งทาหน้าที่มีส่วนผสมจากกระจับ แอร์โทนิคที่มีส่วนผสมจากมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง
กิจกรรมจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ชั้น 2
อาคารแววเที่ยงธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี