พิธีมอบเกียรติบัตรชมรมดนตรี และมินิคอนเสิร์ต “จะกู่ร้องให้น้องฟัง..แทนความคิดถึง” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ณ หอประชุมใหญ่ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

      Comments Off on พิธีมอบเกียรติบัตรชมรมดนตรี และมินิคอนเสิร์ต “จะกู่ร้องให้น้องฟัง..แทนความคิดถึง” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ณ หอประชุมใหญ่ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ชมรมดนตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย บุษบงค์ และอาจารย์พรพิมล นามวงศ์ ที่ปรึกษาชมรมและฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้จัดพิธีมอบเกียรตริบัตร ให้กับสมาชิกชมรมดนตรี ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยตลอดปีการศึกษา ถือเป็นการสร้างชื่อเสียงและร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของไทย ทั้งในรูปแบบการแสดงดนตรีไทย การขับร้องทำนองเสนาะ การเต้น cover dance และการแสดงดนตรีไทยสากล อีกทั้งเป็นการขอบคุณและเลี้ยงส่งสมาชิกชมรมดนตรีรุ่นพี่ที่กำลังจะจบการศึกษาและออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับหน่วยงานภายนอก เป็นการส่งมอบภารกิจชมรมให้กับรุ่นน้อง และต้อนรับน้องใหม่เข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงานและมอบเกียรติบัตร ภายในงานนอกจากพิธีมอบเกียรติบัตรแล้ว ยังมีการแสดงมินิคอนเสิร์ต “จะกู่ร้องให้น้องฟัง..แทนความคิดถึง” และการออกร้านจำหน่ายสินค้า อาหารจากหลักสูตรต่าง ๆ กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 18.00-22.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี