ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากร ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

      Comments Off on ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากร ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากร
ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการเข้าตรวจเยี่ยมสภาพภูมิทัศน์ สิ่งปลูกสร้าง การปรับปรุงอาคารและสถานที่ รวมถึงเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในวิทยาเขตฯ พร้อมทั้งได้ให้ข้อเสนอและแนวคิดมาปรับปรุงในแต่ละสถานที่ต่อไป ในวันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00-15.00 น.