การผลิตชาปลอดภัยจากกากมัลเบอร์รี่สกัดเย็น Tea production is safe from cold-pressed mulberry residue.

      Comments Off on การผลิตชาปลอดภัยจากกากมัลเบอร์รี่สกัดเย็น Tea production is safe from cold-pressed mulberry residue.

การผลิตชาปลอดภัยจากกากมัลเบอร์รี่สกัดเย็น
Tea production is safe from cold-pressed mulberry residue.
*นางสาวปวิตรา  ภาสุรกุล  นางสาวนุชนาฏ  กุลวิทย์ นางสาวกนกวรรณ สัทธรรม
โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต